close this section of the library Հայատառ այլալեզու հրատարակություններ
close this section of the library Հայատառ իտալերեն
View the document Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն