close this section of the library Քարտեզ
View the document Ամերիկա։ Քարտեզ
View the document Աշխարհացոյց Հայաստանեայց ըստ հին եւ նոր աշխարհագրաց: Քարտեզ
View the document Աշխարհացոյց Հայաստանեայց: Քարտեզ
View the document Աշխարհացոյց Օսմանեան տերութեան: Քարտեզ
View the document Ասիա։ Քարտեզ
View the document Ափրիկէ։ Քարտեզ
View the document Երկիր Աւետեաց: Քարտեզ
View the document Եւրոպիա։ Քարտեզ
View the document Համատարած Աշխարհացոյց, մեծ: (Կիսագնդեր)
View the document Համատարած աշխարհացոյց քառակուսի: Քարտեզ
View the document Նեղուց Կոստանդնուպօլսոյ: Քարտեզ