Armenian Rare Books
Author: Աթանաս Աղեքսանդրացի
Title: Գիրք պատասխանական
Translated Title: Book of Response
Publisher (standardized): տպ. Չնչին Հովհաննեսի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի չնչին ովհաննիսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ի Կոստանդնու պօլիս Քաղաքի
Year of Publication: 1749
Notes: ԳԻՐՔ/ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱԿԱՆ/ Ս[ր]բ[ո]յն Աթանասիոսի./ Հարցմանն Ս[ր]բ[ո]յն Կիւրղի/ Ե[րուսաղ]էմացւոյ։/ Տպեցեալ ի Հայրապե/տութեան Տ[եառ]ն Ղազարու/ Սրբ[ա]զ[ա]ն կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի ամ[ենայն] Հայոց/ Եւ ի պատրիարգու[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յն Ե[րուսաղ]էմի Տ[եառ]ն Գրիգորի Ա[ստուա]ծա/բան վարդապետի։/ ի Կոստանդնու պօլիս/ Քաղաքի։/ Հրամանաւ նորին դիտողի Տ[եառ]ն Յակոբայ Ա[ստուա]ծաբան/ Պատրիարգի։/ (Ի տպարանի չնչին ովհաննիսի)/:
ԾԱՆՈԹ.՝ Գրքում հրատարակության թվականը նշված չի, բայց ըստ տիտղոսաթերթի և հիշատակարանի այն տպագրվել է երբ Էջմիածնի կաթողիկոսն էր Ղազար Ա. Ջահկեցին (1737-1751 թթ.), Երուսաղեմի պատրիարքը Գրիգոր Շղթայակիր Շիրվանցին (1715-1749 թթ.), Կ. Պոլսի պատրիարքը՝ Հակոբ Նալյանը և (1749-ին և 1752-1764 թ.թ.): Ըստ այդմ գրքի տպագրության թվականը կարող է լինել միայն 1749-ը:
Շարվ. 12,5x7,8 սմ։
2 չհ, 4, 6 չհ, 5-196 (=204) զարդափակ էջ։
File size: 23,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1287-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia