Armenian Rare Books
Author: Աթանաս Մերասեան
Title: Ծառ կենաց
Translated Title: Tree of Life
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1750
Notes: ԾԱՌ ԿԵՆԱՑ/ Յորում նախ պարունակին սքանչելա/բար պարզաբանութիւնք ս[ուր]բ խորհր/դոյ Պատարագին։ Ապա գեղեցիկ/ պատկերք հին և նոր կտակարանաց./ հանդերձ խորհրդաւոր աղօթիւք։/ Եւ ապա պէսպէս հոգեզուարճ մաղ/թանք ի զանազան տեղեաց ի մի վայր/ բերեալք։/ Հաւաքեալ ի բազում գրեանց/ լատինացւոց՝ և Հայոց, ի Աթա/նաս վարդապետէ կոստանդնու/պօլսեցւոյ տայի սիմոնեան./ ի փառս Տ[եառ]ն։/ Ի հայրապետութե[ան]ն տ[եառ]ն տ[եառ]ն Ղազա/րու Հայոց Կաթուղիկոսի։ Յամի/ տ[եառ]ն. 1750. ի յունվարի. 20։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ Ի տպարանի Անտոնի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/ Գրքում բացակա են 23-26 էջերը, վերջից թերի է՝ ավարտվում է 178-րդ էջով:
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 9,5x5,5 սմ։
24 չհ, 190 (=214) զարդափակ էջ։
File size: 27,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia