Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Քերականութիւն
Translated Title: A Classical Armenian grammar
Publisher: տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1770
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒ/ԹԻՒՆ ԳՐԱԲԱՌ ԼԵԶՈՒԻ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՍԵՌԻ:/ Շարադրեցեալ աշխատասիրութ[եամ]բ տ[եառ]ն Մխիթարայ/ վարդապետի սեբաստացւոյ Աբբայ հայր/ կոչեցելոյ։/ Ի վարժումն նորամտից աշակերտաց դասատան իւրոյ:/ Եւ ի յօգուտ այլոց ամենից՝ որք ունին զփափաք,/ ի գաւիթս իմաստից՝ դրամբ քերականութե[ան]/ մտանելոյ։/ Եւ տպագրութ[եամ]բ/ ի լոյս ածեցեալ ջանիւ և աշխատութ[եամ]բ/ աշակերտաց նոյնոյ։/ Ի փառս մանկացելոյն Յ[իսուս]ի, և ի պատիւ Մօր իւրոյ/ ամէնօրհնեցելոյ։/ Յամի տ[եառ]ն 1770։ ապրիլի 25:/ Ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Սիմոնի հայոց կաթուղիկոսի:/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ Ի տպարանի անտոնի պօռթօլի։/ ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ։/
584 երկսյուն էջ, 3-174-րդ էջերը երկսյուն չեն։ Քառածալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 17X11 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ, հրատ. տվյալներից առաջ զարդ, դարձերեսին մեծադիր խաչ՝ քառատող ոտանավորով։ 1 փորագիր պատկեր 4-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 52,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Լև/1550
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library