Armenian Rare Books
Author: Ոսկան Երևանցի
Title: Գրգուկ կարեւոր հանապազորդեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի սրբոյ Էջմիածնի և սրբոյն Սարգսի զօրավարին
Place (standardized): Մարսել
Place (as it is on book): Ի մարսիլիայ
Year of Publication: 1676
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳՐԳՈՒԿ /ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՆԱ/ՊԱԶՈՐԴԵԱՆ։/ Յորում կայ պարունակեալ լուս/նացոյց և այլք բանք յոյժ պիտա/նիք մերազնեայց հայկազունեաց/ և յաւետ վաճառականաց, նաև /կտակ Տ[եառ]ն Ոսկանայ վարդապետի/ սակս դառն մահուան իւրոյ ի/ պատճառէ տիրանենգ իրիցւոյն/ չթադէոսի երևանեցւոյ։/ Ի հայրապետութեան տ[եառ]ն Յակօ/բայ սրբազան Կաթուղիկոսին ամե/նայն հայոց։ և ի թագաւորութե[ան]ն/ Կալլիացւոց Լուտովիքոսի չորեք/ տասաներորդի։/ Ի տպարանի սրբոյ Էջմիածնի և/ սրբոյն Սարգսի զօրավարին։/ Ի մարսիլիայ։/ Ներ թուոջ փրկչին, 1676. Յու/լիսի, 30։ Իսկ ըստ հայոց ռճիե /Յուլիսի 20։/
Ութածալ, մամուլանիշերը արաբական թվանշաններով և հայատառ։ Տիտղոսաթերթը գծափակ։ 1 փորագիր պատկեր, 1 գլխազարդ։ Բնագիրը 6 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Գրքի թվային տարբերակի հղումը վերցվել է digilib.am կայքից:
Շարվ. չափը՝ 7,4x5 սմ։
96 գծափակ էջ։
Holdings: Italy, Venice, the Mekhitarist Congregation
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: www.digilib.am