Armenian Rare Books
Title: Աստուածաշունչ
Translated title: Bible.
Publisher: տպ. Պետրոս Լատինացու
Place: Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1705-1707
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱՇ/ՈՒՆՉ ՀՆՈՑ/ ԵՒ ՆՈՐՈՑ ԿՏԱԿԱ/ՐԱՆԱՑ ՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՕՂ./ շարակարգութ[եամ]բ ՆԱԽՆԵԱՑՆ մե/րոց և ճշմարտասիրաց թարգ/մանչաց։/ Ի Հայրապետութե[ան]ն Տ[եառ]ն Նահապետի/ Կաթուղիկոսի ամ[են]ից հայոց։/ Ի Թագաւորանիստ մայրաքաղաքն/ Ստամպօլ. ի թաղն պէկօղլի կոչեցեալ./ Եւ Թուաբերութեան հայոց. ռճծգ./ Մայիսի ամսոյն. ա։/ Եւ ի Թվին փրկչին. 1705։/
511, 647 (=1158) երկսյուն Էջ։ Ա էջակալության 512-րդ էջը չտպագրված։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 16,8X11 սմ: Տիտղթ. զարդափակ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 16 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 6 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
File size: 114 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/750
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library