Armenian Rare Books
Author: Առաքել Դավրիժեցի
Title: Գիրք պատմութեանց
Translated Title: The book of Histories
Publisher: տպագր. Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամսթէլօդամ
Year of Publication: 1669
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ /ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ./ Շարադրեալ/ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ/ ԱՌԱՔԵԼՈՅ ԴԱՎՐԷ/ԺԱՑՒՈՅ։/ Սակս դիպուածոց հայաստանեայց՝ և/ ևս գաւառին արարատոյ՝ և մասին գողթան/ գաւառի, սկսեալ ի թուոյն հայոց. 1054. էն./ մինչև յաւարտ պատմագրութե[ան]ս. այլև/ ի յիշումն ածեալ մասնաւորա/բար. աստի և անտի։/ Տպագրեալ ներ Տպարանում Սրբոյն Էջմիածնի./ և Սրբոյն Սարգսի զօրավարի։/ Ի Հայրապետութե[ան] Տեառն Յակօբայ Կաթու/ղիկոսի Սրբոյ Էջմիածնի։/ Եւ վերակացութ/եամ]բ Տեառն Ոսկանայ Երևան/ցւոյ բանի սպասաւորի։/ ՅԱՄՍԹԵԼOԴԱՄՈՒՄ։/ Ներ թուոջ փրկչին 1669. ին. Յուն/վարի. I։/ Իսկ ըստ Հայոց. 1118. ին./ Սահմի. 29։/
650 էջ: Ութածալ մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 14.5x8 սմ։ Տիտղոսաթերթին զարդանկար։ Էջախորագրեր, 1 գլխազարդ և զարդագրեր։ Բնագիրը մոտ 12 կետաչափի բոլորագիր, օգտագործված են նաև գլխագրեր, տիտղոսաթերթի վրա նոտրգրեր։
File size: 43.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Armenia, Yerevan, Yerevan State University Library
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Denmark, Copenhagen, Royal Library
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/532
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library