փակիր գրադարանի այս բաժինը Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1770)
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւր բարի
Դիտել փաստաթուղթը Աղթարք
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Ամարանոց Բիւզանդեան։ Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Ամերիկա։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն (1791)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Հայաստանեայց ըստ հին եւ նոր աշխարհագրաց: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Հայաստանեայց: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Օսմանեան տերութեան: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Առակք:- Ոտանաւորք
Դիտել փաստաթուղթը Ասիա։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական մեկնութիւն կաթուղիկեաց գրոց երանելւոյ Յակոբու Առաքելոյն:- Ժամանակագրութիւն սրբազան սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1733)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենաբանութիւն եւ ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ փրկութեան
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1680)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1685-1686)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1759)
Դիտել փաստաթուղթը Ափրիկէ։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Բանք աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 1 (1749)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1769)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1685)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1707)
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1741)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Առակաց Սողոմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առաքինութեանց (1721)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առաքինութեանց (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք դպրութեան եւ տաղարան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հրաշից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մոլութեանց (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մոլութեանց (1773)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք յորում ընձեռի զհանդերձելոյ կենէ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ոսկեղէն եւ թուղթք քաղցրալուրք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Պիտոյից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան:- Տաղարան (1727)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք օրինակաց եւ նմանութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թուղթ (1683)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թուղթ (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշտիկ ծաղկալի
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխք բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն ողորմութեան Աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն քերականութեան։- Բառգիրք
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ հոգւոյ (1724)
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ հոգւոյ (1729)
Դիտել փաստաթուղթը Երկիր Աւետեաց: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Երկրաչափութիւն (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Եւրոպիա։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1748)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Թահմաս գուլու խանըն թէվարիքի: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1752, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1766)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1777)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ննջեցելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ջահկաց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1706)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք:- Քաղուած Հանգստեան (1793, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին (1706)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին եպիսկոպոսի (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 2, հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք դժուարիմացից, եւ տարակուսանաց բանից Ալպերտին
Դիտել փաստաթուղթը Խթան զղջման
Դիտել փաստաթուղթը Խոկմունք քրիստոնէականք (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1687)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1719)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանարան
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ աստուածապաշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1686)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր (1690)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք յաղագս կրօնաւորական կատարելութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ վարուց սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծառ կենաց (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Ծառ կենաց (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտագունեղ Համառօտութիւն Ընդհանրականի Աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Կշիռ ժամանակի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աղօթից (1718)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն աղօթից (1772)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն ապաշխարողի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Ա (1741)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Բ (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Գ (1742)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն աշխարհաբառ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն բարոյականի աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն տնօրինականաց: -Դաշանց թուղթ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն օդապարիկ գնտոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համատարած աշխարհացոյց քառակուսի: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հարցումն եւ պատասխանի զքերականութենէ եւ զմասանց նորին
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսեակ բարեբանութեանց սրբոյ աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւորական պատերազմ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն Քրիստոսի եւ հաւատացեալ հոգւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1686-1688)
Դիտել փաստաթուղթը Ճարտասանութիւն (1713)
Դիտել փաստաթուղթը Ճարտասանութիւն (1775)
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարտութիւն յաւիտենական
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն գրոց ժողովողին
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանի որ ըստ Մատթէոսի (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Մշտնջենաւոր պարզատօմար
Դիտել փաստաթուղթը Մտածութիւնք ի վերայ չարչարանաց Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս նմանօղ լինելոյ Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Յարացոյց ճշմարտի ապաշխարողի
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1643)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1660)
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի։ Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Նեղուց Կոստանդնուպօլսոյ: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Ներածումն առ ջերմեռանդ կեանն
Դիտել փաստաթուղթը Ներածումն առ քրիստոնէական կատարելութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն ծաղիկ զօրութեանց (1685)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1720)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1766)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1776)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղ եւ ծուծ աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուրբաթագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանատրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագիրք հոգւոց հաւատացեալ ննջեցելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն կաթուղիկոսաց եւ թագաւորաց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց, Մարտիրոսութեան եւ սքանչելեաց Սրբոյն Գրիգորի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 1 (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 2 (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 3 (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Յօհաննու Ոսկեբերանի
Դիտել փաստաթուղթը Պարզաբանութիւն Սաղմոսացն Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատումար
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատօմար (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1719)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ ոգեւոր (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Պսակ կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1565-1566)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1587)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1642)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1682)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1684)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1695)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1733)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1748)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1755)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1759)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1770, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1786, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան:- Տօմար կարճառօտ (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան փոքրիկ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք եւ ուսուցմունք կենի քրիստոնէականի
Դիտել փաստաթուղթը Վարժումն կտակագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարք երանելւոյն սրբոյ Յօհաննիսին
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոյ Անտոնի աբբայի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1513)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգրութիւն 1800 տարւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ ներողութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1696)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1733)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար կարճառօտ (1755)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 1 (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 2 (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 3 (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 4 (1751)
Դիտել փաստաթուղթը Քահանայ համբակագոյն
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզգիրք: Հտ. Ա (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզգիրք: Հտ. Բ (1710)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզք համառօտք: Հտ. 1 (1781)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1770)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1774)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գրաբառի լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1775)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն եւ այբբենարան (1725)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն եւ այբբենարան (1750)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1771)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1776
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1786
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1789
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1793