փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովսեպոս Փլաբիոս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւնք յաղագս պատերազմին Հրէից ընդ Հռովմայեցիս