փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆրանչեսկոս Դունելլեան
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական մեկնութիւն կաթուղիկեաց գրոց երանելւոյ Յակոբու Առաքելոյն:- Ժամանակագրութիւն սրբազան սուրբ գրոց