փակիր գրադարանի այս բաժինը Գէորգ Մխլայիմ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք վիճաբանութեան ընդդէմ երկաբնակաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ամենամաքուր Ծննդեան եւ Կտակ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն Ծննդեան եւ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն ծննդեան և չարչարանաց տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ նշանակութիւն կաթուղիկէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վկայութիւնք Հայրապետաց Յաղագս միոյ բնութեանն Քրիստոսի