փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Սկևռացի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1742)