փակիր գրադարանի այս բաժինը Իգնատիոս Սեւլեռնցի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու (1735)