փակիր գրադարանի այս բաժինը Հանուէ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն վարուցն եւ գործոց Նադըր շահ թագաւորին պարսից