փակիր գրադարանի այս բաժինը Յակոբ Վիլլոտ
Դիտել փաստաթուղթը Dictionarium novum latino-armenum expraecipuis armeniane linguae scriptoribus concinnatum
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնիչ Սրբոյ Աւետարանին
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն դաւանութեան հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն կաթուղիկոսաց եւ թագաւորաց հայոց