փակիր գրադարանի այս բաժինը 1730
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն աղօթից (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Յայսմաւուրք (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1730)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գրաբառի լեզուի