փակիր գրադարանի այս բաժինը 1736
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1736)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատ հոգեկան
Դիտել փաստաթուղթը Կարճառօտագունեղ Համառօտութիւն Ընդհանրականի Աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն գրոց ժողովողին
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1736)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն աղօթից