փակիր գրադարանի այս բաժինը 1740
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան։- Գանձարան
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1740)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզգիրք։ Ձմեռան հատոր