փակիր գրադարանի այս բաժինը 1743
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեկնութեան եօթն թղթոցն Կաթուղիկէից (1743)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն գրքոյս Շնորհալւոյն Սարգսի
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1743)