փակիր գրադարանի այս բաժինը 1744
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեկնութեան եօթն թղթոցն Կաթուղիկէից (1744)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1744)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1744)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք եւ ուսուցմունք կենի քրիստոնէականի