փակիր գրադարանի այս բաժինը 1780-1783
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն վարուցն եւ գործոց Նադըր շահ թագաւորին պարսից