փակիր գրադարանի այս բաժինը 1784
Դիտել փաստաթուղթը Այբուբենք հայոց (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Առակք
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Համատարած աշխարհացոյց քառակուսի: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Ճէհէննէմ Իւզէրինէ Իւչ Քարոզլար։ Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 1 (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 1 (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Տնօրէնութիւն մարդկային կենաց