փակիր գրադարանի այս բաժինը 1789
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մարիանէ Կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան:- Տօմար կարճառօտ (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1789)