փակիր գրադարանի այս բաժինը 1793
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակագիր
Դիտել փաստաթուղթը Բժշկարան համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Թարգմանութիւն գրոյ միոյ Պարոն Շամիր Սուլթանումեանէ...
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1793, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք:- Քաղուած Հանգստեան (1793, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք ներածութեան Պորփիւրի
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ վասն ծննդեան և չարչարանաց տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից սրբակրօն Յակոբ արքեպիսկոպոսի (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Հտ.Ա-Բ (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Վերծանութիւնք ներածութեան Պորփիւրի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց եւ օրացոյց (1793)