փակիր գրադարանի այս բաժինը 1796
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Պիտոյից
Դիտել փաստաթուղթը Գրքոյկ ժողովածու խրատական
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Հրովարտակ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ամենամաքուր Ծննդեան եւ Կտակ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Անցից։ - Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1796)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բնական գիտութեանց