փակիր գրադարանի այս բաժինը 1669
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանարան կամ ամբաստանարան
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1669)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1669, 272 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1669, 273 էջ)