փակիր գրադարանի այս բաժինը 1704
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաշաւիղ
Դիտել փաստաթուղթը Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք
Դիտել փաստաթուղթը Համբոյր սրբութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1704)
Դիտել փաստաթուղթը Յոգնադիմի աստուածաբանական բարոյական եւ քաղաքական իրողութեանց սահմանք։- Արիստոտէլ։ Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց։
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտօն Աստուածային
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ ոգեւոր (1704)