փակիր գրադարանի այս բաժինը 1714
Դիտել փաստաթուղթը Dictionarium novum latino-armenum expraecipuis armeniane linguae scriptoribus concinnatum
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1714)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ջահկաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մեկնութիւն Ավետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1714)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնիչ Սրբոյ Աւետարանին
Դիտել փաստաթուղթը Չորք խոկմունք յաղագս յաւիտենականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատօմար Ազարիայի