փակիր գրադարանի այս բաժինը 1715-1716
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք դժուարիմացից, եւ տարակուսանաց բանից Ալպերտին