փակիր գրադարանի այս բաժինը 1717
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պարապմանց
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ առ Եպիկտիմոն
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1717)
Դիտել փաստաթուղթը Լուծմունք ի պարապմունս Սրբոյն Կիւրղի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հաւաքումն իրաց մանաւանդագունից
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1717)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1717)