close this section of the library Յովհան Ոսկեբերան
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1717)
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու (1737)
View the document Ներբողեանք