Armenian Rare Books
Author: Ղուկաս Վանանդեցի
Title: Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց
Translated Title: Calendar:-For the Diversion of Armenians
Publisher (standardized): տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդինուպօլիս
Year of Publication: 1789
Notes: ԲՈՒՆ/ՏՕՄԱՐ/ Հայոց և Հռօմայ/ եցւոց։ / Նաև Պարզատօմար։ / Ընդ որոց և Տաղ/ Յովասափու։ / Մարմնախաղաց։ / Երազահան։/ Եւ այլ բանք Պի/տանիք։/ Տպեալ ի թուակա/նիս մերոյ ռմլը։/ Ի Կոստանդնուպօ/լիս։/ Գիրքը թերի օրինակ է: Տիտղթն վնասված է: Չտպագրված էջերն են՝ 13,14,21,149,389: Բացակայում են 289, 290, 311-314 էջերը: Գրքում կա լուսապատճեն էջեր:
Շարվ. 12x7 սմ։
454 էջ։
File size: 15,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia