Armenian Rare Books
Title: Այբուբեն հայոց
Translated Title: Armenian Alphabet
Publisher (standardized): տպ. Ստ. Պավլինյան
Publisher (as it is on book): Excudebat Steph. Paulinus
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): ROMAE
Year of Publication: 1623
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ALPHABETVM/ ARMENVM/ Jussu S. D. N. Gregorij xv. et Sacrae Con-/ gregationis de Propaganda Fide/ impressum./ ԱԻԲՈՒԲԻԵՆՔ/ ՀԱՅՈՑ./ Եւ հրամանաւ ս[ր]բազան Գրիգորիոսի/ հնգէտասան երորդի ս[ուր]բ փափին. այլևս/ ս[ուր]բ ժողովոն որ վ[ա]ս[ն] հաստատու[թ]ե[ան] հաւ/ատոյեն կարգե[ա]լ կազմեալ եղեւ./ թ[վին].ռոիգ./ ROMAE, Excudebat Steph. Paulinus. MDGXXIII./ SVPERIORVM PERMISSV./ Տիտղոսաթերթի դարձերեսին պապական նշան (պապի խույրը երկու բանալիների և ժապավենների միջև, սրտաձև նշանի վրա):
Հայաստանի ազգային գրադարանի օրինակը լուսապատճեն է:
ԾԱՆՈԹ.՝ Նկարագրությունը կատարված է ըստ Ա. Ղազիկյանի «Հայկ. նոր մատ.» և գրքի լուսապատճենի, որն ուղարկել են Մ. Բարիքյանը և Ա. Նալբանդյանը։
16 էջ։
File size: 1,19 MB
Holdings:
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: https://archive.org