Armenian Rare Books
Title: Հանգամանք ուխտելոյ զչորս եկեղեցիս Հռովմայ
Translated Title: Mode of Devoting Rome’s Four Churches
Publisher (standardized): տպ. Ուրբանյան
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Հռովմ
Year of Publication: 1775
Notes: ՀԱՆԳԱՄ[Ա]ՆՔ/ ՈՒԽՏԵԼՈՅ ԶՉՈՐՍ ԵԿ[Ե]ՂԵՑԻՍ/ ՀՌՈՎՄԱՅ/ Վասն ընդունելոյ զամենասուրբ յոբելեանն ս[ուր]բ տարւոյն։/ Հանդերձ աղօթիւքն որք պարտին ասիլ/ առաջի ս[ուր]բ դրանն, և ի մէջ չորս եկեղեցեացն։/ Ընդ որս առակցի նաև կերպն/ աղօթելոյ առաջի եօթն խորանացն։/ Թարգմանեալ յիտալական/ լեզուէ, ըս[տ] խնդրոյ սաղպա/զարեան մահտեսի եզեկիէլի կոստանդնուպօլսեցւոյ/ Եւ ընծայեալ ի նոյնոյ ջերմեռանդ ուխ/տաւորացն հայոց ի հռօմ եղելոց:/ Ի մեծն Հռովմ 1775. Հրամանաւ մեծաւորաց։
Շարվ. 13x6 սմ։
36 էջ։
File size: 3,65 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1410-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia