Armenian Rare Books
Author: Յովսեպոս Փլաբիոս
Title: Պատմութիւնք յաղագս պատերազմին Հրէից ընդ Հռովմայեցիս։ Թարգմ.՝ Ստեփանոս Լեհացու
Publisher: տպ. Ս. Գրիգոր Լուսավորչի
Place: Էջմիածին
Year of Publication: 1787
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ/ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ/ Յովսեպոսի Եբրայեցւոյ/ արարեալ յաղագս Պատե/րազմի Հրեից ընդ Հռով/մայեցիս, և աւերման Եր/ուսաղէմի։ Թարգմանեալ/ ի լատինացւոց բարբա/ռոյ ի Հայոց լեզու, ի ձե/ռըն ուրումն Իլովացւոյ/ Ստեփաննոսի բանին Ա[ստուծո]յ/ սպասաւորի։/ Ի փառս Ք[րիստոս]ի Ա[ստուծո]յ յուսոյն բնաւից։/
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ՊԱՏՄԱԳԻՐՔ/ ԱՐԱՐԵԱԼ ՅՈՎՍԵՊՈՍԻ/ եբրայեցւոյ յաղագս պատերազմին Հրէ/ից ընդ Հռօմայեցիս, և աւերմանն Երու/սաղէմի և Տաճարին հնոյ:/ Թարգմանեալ ի լատինացւոց բարբառոյ ի մեր լե/զու, աշխատասիրու[թեամ]բ երջանկակրօն Միաբանի Ք[րիստո]սա-/էջ ս[ր]բ[ո]յ գահիս Տ[եառ]ն Ստեփաննոսի գերիմաստ Վար/դապետի Իլովացւոյ, քաջահմուտ և հարազատ թարգ-/մանչի, ի թուականու[թ]ե[ան] մերում, ռճթ։/ Իսկ նարդենիս տպագրութեամբ ի լոյս ածեցեալ/ ի ստոյգ ձեռագրէ նոյնոյ Թարգմանչին ի Լուսա/կառոյց Աթոռս ս[ուր]բ Էջմիածին, վեհափառ հրամա-/նաւ Տ[եառ]ն Ղուկասու Սրբազան Կաթուղիկոսի ամ[ենայն]/ Հայոց, ի յեօթներորդում ամի Հայրապետու[թ]ե[ան] նորին։/ Եւ ի Պատրիարգու[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յ Երուսաղէմի և Կոստանդ-/նուպօլսոյ, տ[եառ]ն Յովակիմայ և տ[եառ]ն Զաքարիա Ա[ստուա]ծի/մաստ Վարդապետաց և Արհի Եպիսկոպոսացն։/ Ի ՏՊԱՐԱՆԻ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ/ ԼՈԻՍԱՒՈՐՉԻՆ ՄԵՐՈՅ։/ Ի թուոջ Փրկչին, 1787. և ի մերում թու[ա]կ[ա]նիս, ռմլզ։/
496 զարդափակ էջ, 12-րդ էջը չտպագրված։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 18,9x13,4 սմ։ Ա տիտղթ. խորանի մեջ, Բ տիտղթ. զարդափակ։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 59 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/614
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library