Armenian Rare Books
Title: Աւետարան
Translated title: Bible. The New Testament
Publisher: տպ. Միքելանջելո Բարբոնիի
Place (Standardized) Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1685-1686
Notes: ՏԻՏՂԹ.` Գիրգ /Սրբոյ Աւետարանին/ Տեառն Մերոյ և Փրկչին Յ[իսուս]ի Ք[րիստոս]ի /Տպագրեցե[ա]լ ի Թուին Հայոց ռճլդ/ի ժդ Օգոստոսի Ամսոյն./ ի Հայրապետու[թ]ե[ան] Սրբոյ Աթոռոյն /Էջմիածնի Տեառն Եղիազարու/ Սրբազան Կաթուղիկոսին Հանուրց/ Հայկազունեաց./ Արդեամբք և Գոյիւք Ագուլեցի/ Մարտիրոսի Որդի Ոսկանին։/ IN VENETIA, Appresso Michiel Angelo Barboni./ Ի Վէնէտիկ Քաղաքի։/
18չհ, 430,2 չհ(=450) երկսյուն էջ: Արաբական և հայկական զուգահեռ էջակալություն։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 12,4x9,2 սմ։ Էջախորագրերով։ Լուսանցքներում և տողատակերում՝ համաբարբառային նշումներ։ Տիտղոսաթերթը պատկերազարդ շրջանակի մեջ։ Տպագրական տվյալներից առաջ Միքելանջելո Բարբոնիի տպարանի նշանը։ 4 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, լուսանցազարդեր, 2 վերջազարդ և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև 8 կետաչափի բոլորագիր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (չհ. 1-3, 39-42, 73-76, 79, 80, 113, 114, 407-ից մինչև վերջ) լրացվել են Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
File size: 27.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/696
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library