Armenian Rare Books
Author: Միքայէլ Չամչեանց
Title: Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Publisher: տպ. Դեմետրիոս Թեոդոսիուի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1779
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ/ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ /ԼԵԶՈՒԻ։/ Յօրինեալ ըստ նախնի ուղղախօսութեան՝ ի Հայր/ Միքայէլ վարդապետէ չամչեանց Կոստանդի/նուպօլսեցւոյ՝ յաշակերտէ ամենապատիւ/ տ[եառ]ն Մխիթարայ մեծի աբբայի։/ Եւ տպագրեալ հրամանաւ գերապատիւ տ[եառ]ն Ստեփաննոսի վար/դապետի և աբբայի՝ նորին յաջորդի։/ Արդեամբք և ծախիւք բարեպաշտօն և քաջատոհմիկ շահրի/մանեանց երկոցունց եղբարց հարազատաց բարաղա/մեան պարոն յովսեփին և պարոն զաքարին։/ ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Սիմոնի հայոց/ կաթուղիկոսի։ Յամի տ[եառ]ն 1779, յԱպրիլի 20. իսկ ըստ հայոց/ թուականին ռմիը։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ ի տպարանի դեմետրեայ թէոդոսեանց. ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ:/
ժ, 600 (=610) էջ։ Ութածալ ,մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 15.5x9.2 սմ։ Տիտղոսաթերթին զարդ։ Էջախորագրերով։ 1 փորագիր ներդիր պատկեր մակագրությամբ։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով և նոտրգրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
File size: 47,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/703
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library