Armenian Rare Books
Title: Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Երկու հատորով։ Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1769
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ԲԱՌԳԻՐՔ/ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ/ ԼԵԶՈՒԻ/ Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ԲԱՌԳԻՐՔ ՀԱՑԿԱ/ԶԵԱՆ ԼԵԶՈՒԻ/ ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ/ Յորում նախ պարունակին մնացորդք գրաբառ բառից./ երկրորդ՝ բառարան յատուկ անուանց. երրորդ բառ/գիրք ի գրաբառ լեզուէ յաշխարհաբառն. և չորրորդ՝/ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն. որոշեալք/ ի միմեանց հատուածովք այբուբենից։/ Արարեալ բազմատքուն և աչալուրջ ճգանօք՝ յաշակերտաց ամենա/պատիւ տ[եառ]ն Մխիթարայ մեծի աբբային, և րաբունապետին/ սեբաստացւոյ:/ Եւ յոգնաջան երկասիրութ[եամ]բ տպագրեալ՝ հրամանաւ գերապատիւ տ[եառ]ն Ստեփաննոսի/ աբբայի՝ նորուն յաջորդի՝ վարդապետին կոստանդը/ նուպօլսեցւոյ:/ Ի փառս ամենափրկչին՝ Տ[եառ]ն բոլորեցունց, ի պատիւ/ ամենօրհնեալ ս[ուր]բ Ա[ստուա]ծածնին, և ի յօգուտ ման/կանց եկեղեցւոյ:/ Ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Սիմոնի հայոց կաթուղիկոսի: /Յամի փրկութե[ան] մերոյ 1769. սեպտեմբերի. 8։/ Իսկ ի թուականութե[ան] հայոց ռմժը:/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ Ի տպարանի անտոնի պօոթօլի։/ ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ։/
18, 264, 372, 416, 700 (=1770) երկսյուն, գծափակ էջ։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։Ա գրքի շարվ. չափը շրջանակով՝ 20,8x12,8 սմ։Բ գրքի շարվ. չափը շրջանակով՝ 23x16 սմ։ Ա տիտղթ. խորանի մեջ։ Ա գրքի Բ տիտղթ. կարմիր և սև գույնի տառերով։ 1 ներդիր փորագիր պատկեր առաջաբանից հետո։ 4 ներդիր քարտեզ և գծագիր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։ Բ գրքի Բ տիտղթ. երկգույն՝ կարմիր և սև տառերով։ 1 ներդիր փորագիր պատկեր՝ քառատող ոտանավոր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
File size: 176 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/589
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library