Armenian Rare Books
Title: Պարտէզ հոգեւոր:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ
Translated Title: Spiritual garden. Instructions for every day living
Publisher (standardized): Դեմետրիոս Թեոդոսիու
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի դեմետրեայ թէոդոսեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1772
Notes: ՊԱՐՏԷԶ/ ՀՈԳԵՒՈՐ/ Պարունակօղ բազում և զա/նազան ջերմեռանդական/ աղօթից։/ Ըստ պատշաճաւորութե[ան] տեղւոյ/ և ժամանակի։/ Թարգմանեալ ի յովհաննէ վարդա­/պետէ կոստանդնուպօլսեցւոյ:/ Յորում յետոյ յոմանց յաւելան եօթն սաղ­/մոսքն ապաշխարութե[ան]: Պատրաստութի[ւն] քրիս/տոնէաբար մեռանելոյ։ Հաւատով խոստովա/նիմն. և Նշանակու[թ]ի[ւն]ք խորհրդոց սրբոյ պատա/րագին ի վերայ չարչարանաց տ[եառ]ն մերոյ յ[իսուս]ի ք[րիստոս]ի։/ Տպեալ յամի տ[եառ]ն. 1772. Սեպտեմ­/բերի. 30։/ Ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն սիմոնի հայոց/ կաթուղիկոսի։/ ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ ի տպարանի դեմետրեայ/ թէոդոսեանց։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/ 256 էջի փոխարեն տպվել է 156:
Շարվ. 9,4x5,2 սմ։
323, 23 (=346) էջ։
File size: 18,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia