Armenian Rare Books
Author: Սահակ Բերիացի Պրոնեան
Title: Երկրաչափութիւն
Translated Title: A manual of geometry; linear, plane and spherical
Publisher : տպ. Ս. Ղազարի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1794
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹԻՒՆ/ Յերիս գիրս բաժանեալ, յերկայնաչափութի[ւն]./ ի մակարդակաչափու[թ]ի[ւն]. և ի հաստատա-/չափութի[ւն]։/ Յօրինեալ ի հայր Սահակ վարդապետէ բերիացւոյ պրոնեան, ի/ միաբանու[թեն]է գերյագոյ տ[եառ]ն Մխիթարայ մեծի աբբայի։/ Եւ տպագրեալ հրամանաւ գերապատիւ տ[եառ]ն Ստեփաննոսի/ Աբբայի նորին յաջորդի։/ Արդեամբք և ծախիւք շահրիմանեանց երկուց եղբարց բարա-/ղամեան յովսէփի և զաքարի./ Ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Ղուկասու հայոց/ կաթուղիկոսի։ / Յամի տեառն. 1794. ի մարտի. 26։/ և ի թուականիս հայոց, ռմխգ։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի վանս սրբոյն ղազարու:/ ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ./
Զ, 423 (=429) էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 16.7x9.5 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ, հրատ վայրի անունից առաջ՝ զարդ։ 9 փորագիր ներդիր պատկեր և երկրաչափական գծապատկերներ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր:
File size: 34,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/193
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library