Armenian Rare Books
Title: Դաշանց թուղթ
Translated Title: Letter of Concord
Publisher (standardized): տպ. Միքելանջելո Բարբոնիի
Publisher (as it is on book): Appresso Michiel Angelo Barboni
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): ի վէնէտիկ քաղաքի
Year of Publication: 1683
Notes: ԹՈՒՂԹ ՍԻՐՈՅ ԵՒ ՄԻԱԲԱ/ՆՈՒԹԵԱՆ/ Մեծի կայսերն Կոստանդիանոսի և սր/բոյն Սեղբեստրոսի Վեհագունի Փա/փին և Տրդատայ Հայոց Արքայի, և/ Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւոր/չին Շարագրեցեալ յամի տ[եառ]ներեք/ հարիւր և տասն և վեց. եւ Տպագրե/ցեալ ի թուի փրկչին 1683. ի վէնէ/տիկ քաղաքի./ LETTERA DELL` AMICITIA/ E DELL VNIONE/ di Costantino gran Cesare e disan/Siluestro Sommo Pontefice, e di/ Tridade Re dell Armenia, e dis./ Gregorio I iluminatore della Na/ tione Armena Scritta nell Anno/ del Signore 316./ IN VENETIA, M.DC. LXXXIII./Apresso Michiel Angelo Barboni./ Con licenza de Superiori./ Քառածալ։ Մամուլանիշերը լատինատառ։ Տիտղոսաթերթը զարդափակ, դարձերեսում Pivs.V և CLEMENS VIII-ի դիմանկարները։ Գրքի մեկ էջը հայերեն է, մյուսը՝ իտալերեն: Գլխազարդեր և զարդագրեր: Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Շարվ. 13x9 սմ։
43 էջ։
File size: 9,71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 2429-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia