Armenian Rare Books
Title: Նոր կտակարան
Translated Title: New Testament
Publisher (standardized): տպ. Դեմետրիոս Թէոդոսիուի
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1776
Notes: ՆՈՐ/ ԿՏԱԿԱՐԱՆ/ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ/ Յ[իսու]սի Ք[րիստո]սի։/ Տպագրեալ արդեամբք և ծա-/խիւք բարեպաշտօն շահրիման/եանց՝ բարաղամեան պարոն յով/սէփին և պարոն զաքարին։/ Յամի տ[եառ]ն. 1776./ Ապրիլի. 2։/ Ի հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Սի-/մոնի հայոց կաթուղիկոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի դեմետրիայ/ Թէոդոսեանց./ Հրամանաւ մեծաւորաց։/ Գրքի այս օրինակը տիտղթ. չունի, սկսվում է 33 էջից, բացակա են 258, 259 էջերը: Կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 222 փոխարեն տպված է 122, 854-ի՝ 754:
Շարվ. 13,5x8,5 սմ։
877 էջ։
File size: 106 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia