Armenian Rare Books
Author: Ստեփաննոս Ագոնց
Title: Ճարտասանութիւն
Publisher (standardized): տպ. Դեմետրիոս Թեոդոսիուի
Publisher (as it is on book): Դեմետրեայ Թէոդոսեանց
Place: Վենետիկ
Year of Publication: 1775
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ/ ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԱԼ Ի ՀԻՆԳ ԳԻՐՍ./ Յօրինեալ ըստ շաւղաց երևելի և մեծա/նուն հեղինակաց ճարտասանութե[ան], և ճո/խացուցեալ յաճախութ[եամ]բ ընտիր ընտիր օրի/նակաց նախնի հոյակապ լեզուագէտ մատե/նագրաց հայկազեանս ազգի։/ Շարադրեալ ի Հայր Ստեփաննոս վարժապետ վար/դապետէ ագոնց, ի միաբանութ[են]է ամենապա-/տիւ տ[եառ]ն Մխիթարայ մեծի աբբայի։/ Եւ տպագրեալ հրամանաւ գերապատիւ տ[եառ]ն Ստեփաննոսի վար-/դապետի և աբբայի նորին միաբանութե[ան]։/ Արդեամբք և ծախիւք բարեպաշտօն և քաջատոհմիկ շահրիման-/եանց երկոցունց եղբարց հարազատաց բարաղամեան պարոն/ յովսէփին և պարոն զաքարին։/ Ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Սիմոնի հայոց կաթուղիկոսի։/ Յամի տ[եառ]ն 1775. ի սեպտեմբերի 18: Իսկ ըստ հայոց/ թուականին. ռմիդ։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի դեմետրեայ թէոդոսեանց./ ՀՐԱԱԱՆԱՒ ՍԵԾԱՒՈՐԱՑ:
Ժ, 585 (=595) էջ: Ութածալ, մամուլանիշերը։ Շարվ. չափը՝ 16.2x9.2 սմ։ Տիտղթ. հրատարակչական տվյալներից առաջ զարդ։ Էջախորագրերով։ 7 փորագիր պատկեր Ժ, 545, 546, 547, 554, 555, 556 էջերում, մակագրություններով։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (440-443, 454-455, 466-467, 478-479, 540-541) լրացվել են Հիմնարար գիտական գրադարանի այլ օրինակից։
File size: 47.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/329
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library