Armenian Rare Books
Author: Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Title: Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 1
Translated Title: Complete Theology
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անթօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1729
Notes: ԼԻԱԿԱՏԱՐ/ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ,/ Բաժանեցեալ ի վեց մասունս, որոց յառաջնում ընձեռի/ զԱ[ստուծո]յ, յերկրորդում զվարուց ի հասարակի, յերրորդում/ զվարուց ի մասնաւորի, ի չորրորդում զներմարմնու/թ[են]է, ի հինգերորդում զխորհրդոց եկեղեցւոյ,/ և ի վեցերորդում զվերջնոց մարդոյն./ Արարեցեալ, և շարադրեցեալ ոտանաւորաւ բանիւ/ Ի ԽԱՉԱՏՐՈՅ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱԲԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԷ/ Արզրումեցւոյ ի յօգուտ, և ի հոգևոր զուարճացումն/ մերազնեաց. արտահանեցեալ ի համառօտականէ/ Ա[ստուա]ծաբանութ[են]է սրբոյն Թօմայի Ագուինացւոյն./ Եւ նուիրեցեալ նախապետաբար ի փառս Ա[ստուծո]յ, և երկրոր/դաբար ի պատիւ սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի/ Լուսաւորչին։/ Ի Հայրապետութե[ա]ն Տ[եառ]ն Կարապետի ամենից/ հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն 1729. Տպագրեցեալ:/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ,/ ի Տպարանի Անթօնի Պօոթօլի։/ CON LICENZA DE’SUPERIORI, E PRIVILEGIO/ Հրամանաւ Մեծաւորաց /: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 96-ի փոխարեն տպված է 98 :
Շարվ. չափը՝ 18,7x11,6 սմ։
8 չհ., 624 (=632) երկսյուն էջ։
File size: 365 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1513-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia