Armenian Rare Books
Author: Յովհաննէս Սանճէմինեցի
Title: Գիրք օրինակաց եւ նմանութեանց։ Թարգմ՝. Ղուկաս Խարբերդցու
Translated Title: A repertory of similitudes for the us of preachers
Publisher: տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher(standardized): Անտոնի Պօռթօլի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1750
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ /ՕՐԻՆԱԿԱՑ/ ԵՒ ՆՄԱՆՈՒ/ԹԵ[ԱՆ]Ց/
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ ՕՐԻՆԱԿԱՑ/ ԵՒ ՆՄԱՆՈՒԹԵԱՆՑ/ Յաւէտ օգտակար և պիտանի ի զարգացումն ու/սումնատենչ բանասիրաց մանաւանդ իսկ բանիբուն/ քարոզչաց. և գրեթէ ամ[ենայն] եկեղեցական անձանց,/ Արարեալ ի հեղինակէ Յօհաննու Սանճէմինեցւոյ,/ ի կարգէ Քարոզողաց։/ Ի լատինական լեզուէ ի Հայկական բարբառ թարգմանեցեալ՝ ըստ մասին ի վնէժ,/ և ըստ մասին ի Կոստանդնուպօլիս ի Ղուկասու վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տէ Խարբերդացւոյ/ ի խնդրոյ տ[եառ]ն Յօհաննու Գերամեծար վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տի Բաղիշեցւոյ Պատ/րիարգի Կոստանդնուպօլսոյ։/ Եւ այժմ ի ձեռն յոգնաջան աշխատասիրու[թ]ե[ան] Սար/գսի արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպօլսեցւոյ՝ ի լոյս/ ածեցաւ յարմարագրու[թեամ]բ, և տպագրու[թեամ]բ։ Ի փառս/ ամենամեծին Ա[ստուծո]յ. ի պատիւ Երանուհւոյ կուսին/ մարիամու. և ի լուսաւորութի[ւն] մերազնէից։/ Յորդորմամբ, և բոլոր իսկ արդեամբ տ[եառ]ն Իսահակայ իմաստնախոh վարդապետի/ և հռչակաւոր Արքեպիսկոպոսի, մականուամբ Ահագին կոչեցելոյ։/ Ի հայրապետութե[ան] Հայոց ի լուսանկարն ս[ուր]բ Էջմիածին. Տ[եառ]ն/ Ղազարու կաթուղիկոսի ջահկեցւոյ,/ Յամի ներմարմնութեան Տ[եառ]ն Մերոյ/ 1750։ Եւ ի թուականութեան/ Հայոց. ռճղթ։ Յամսեանն յուլիսի։/ ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ ի Տպարանի Անտոնի Պօռթօլի։/ ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ։/
2 չհ, XX, 1093 (=1115) երկսյուն էջ, 2-րդ չհ էջը չտպագրված։ Քառածալ մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 19.4x12.4 սմ։ Ա տիտղթ. խորանի մեջ, Բ տիտղթ. զարդափակ, հրատարակչական տվյալներից առաջ՝ զարդ, երկգույն՝ կարմիր և սև տառերով։ Էջախորագրերով։ 1 ներդիր (XX և 1 էջերի միջև), փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով և նոտրգրով, օգտագործված են գլխագրեր։
File size: 96,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/595
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library