Armenian Rare Books
Author: Ալբերտ Մեծ
Title: Համառօտութիւն աստուածաբանութեան
Translated title: Compendium Theologiae
Publisher: տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անդօնի Պօռթոլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1715
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՀԱՄԱՌՕՏՈՒԹԻ[ՒՆ]/ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱԲԱՆՈՒԹԵ[ԱՆ], /ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ/ ՄԵԾԻՆ ԱԼՊԵՐՏԻ։/ Թարգմանեցեալ ի վաղնջուց ժամանակաց ի մեծամե/ծաց Վարդապետաց մերոց, ի լաթին լեզուէ/ ի հայ բարբառ։/ Եւ նարդենիս՝ ի լոյս ածեցեալ, և սրբագրեցեալ, ըստ/ հնոց օրինակաց. և ըստ նախատպին իւրոյ, հոգա-/բարձութ[եամ]բ և աշխատութ[եամ]բ՝ Մխիթարայ/ Վարդապետի Սեբաստացւոյ։/ Եւ տպագրեցեալ՝ արդեամբք՝ և գոյիւք Պարոն Սարգսի, որդւոյ տիրացու Գէորգի Կոս-/տանդինուպօլսեցւոյ:/ Ի փառս մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ, և ի պատիւ, ամեներանեցելոյ/ կուսին Մարիամու։/ Ի հայրապետութե[ան]՝ Տ[եառ]ն Աղէքսանդրու, ամենից/ Հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն 1715. իսկ ի Թուին Հայոց. ռճկդ./ Յուլիս 22./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի Անդօնի Պօռթոլի։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
512 էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 13.7x7.4 սմ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 1 փորագիր պատկեր 8-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։ վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը մոտ 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
Տպակից է Մխիթար Սեբաստացու ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ ԴԺՈՒԱՐԻՄԱՑԻՑ ԵՒ ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆԱՑ ԲԱՆԻՑ ԱԼՊԵՐՏԻՆ գրքին։
File size: 43,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/175
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library