Armenian Rare Books
Author: Ալփոնսոս Ռոտրիկվեց
Title: Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան: Երեք մասից, մասն Ա
Translated Title: Manuel for perfection and religous virtues
Publisher (standardized): Անտոնի Բորտոլի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1741
Notes: ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ/ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ/ ԵՒ ԿՐՕՆԱՒՈՐԱԿԱՆԻ/ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԵԱՆ:/ Շարադրեցեալ ի Հայր Ռօտ/րիկվէց Ալփոնսոս քահանայէ/ Յ[իսու]սեան կարգին։/ Եւ թարգմանեցեալ ի Հայկական բար/բառ ի Պետրոսէ Վ[ա]րդ[ա]պետէ թիֆ/լիզեցւոյ ի վաղնջուց ժամանակաց։/ Եւ յանձնարարութ[եամ]բ նորին սրբագրե/ցեալ մեծաւ աշխատու[թեա]բ ի Մխիթա/րայ Վարդապետէ Սեբաստացւոյ, / Աբբայ հայր կոչեցելոյ:/ Եւ տպագրեցեալ ի Հայրապետու/թե[ան] Տ[եառ]ն Ղազարու Հայոց/ Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն. 1741։ Դեկտեմ. 6:/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ Ի տպարանի Անտոնի Պօռթօլի:/ Հրամանաւ Մեծաւորաց:/ Էջ 309-ի փոխարեն տպվել է 30:
Շարվ. 12x6,2 սմ։
321 էջ։
File size: 28,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia