Armenian Rare Books
Author: Ստեփանեան, Հակոբ
Title: Պսակ կուսին
Translated Title: The Virgin’s Crown
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1794
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՊՍԱԿ/ ԿՈՒՍԻՆ:/ Նուիրմունք զանազան/ աղօթից՝ հանդերձ խոր/հըրդածու[թեամ]բք՝ ի յիշա-/տակ եօթն ցաւոց/ ս[ուր]բ ա[ստուա]ծածնին./ Եւ ի պատիւ եօթն խնդու-/թեանց նորին։/ Յամի տ[եառ]ն. 1794։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
Տասներկուծալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ 1 փորագիր պատկեր, գլխազարդեր և վերջազարդեր: Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով,օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։ Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, դարձերեսը չտպագրված:
ԾԱՆՈԹ.՝ Գրքում հեղինակի անունը չի հիշատակված, նկարագրության մեջ այն դրված է ըստ Մխիթարյան գրացուցակի (Վենետիկ, 1910, էջ 98)։
Շարվ.՝ 9,8x5 սմ։
72 գծափակ էջ։
File size: 2,33 MB
Holdings: Israel, The Calouste Gulbenkian Library, Armenian Patriarchate of Jerusalem
Year and Place of Digitization: 2017, The Calouste Gulbenkian Library, Armenian Patriarchate of Jerusalem
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Calouste Gulbenkian Library, Armenian Patriarchate of Jerusalem