Armenian Rare Books
Title: Սաղմոսարան
Translated Title: Psalter
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1759
Notes: ՍԱՂՄՈՍ/ԴԱՒԹԻ/ որ և կոչի/ ՍԱՂՄՈՍԱ/ՐԱՆ։/ Տպեալ ի հայրապետու[թ]ե[ան] տ[եառ]ն սահակայ հայոց/ կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն. 1759։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ ի տպարանի/ Անտոնի Պօռթօլի:/
Շարվ. 7,9x4,6 սմ։
456 էջ։
File size: 49,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1584-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia